Стендові доповіді

25 вересня 12.40-13.05
Секція «Проблеми літогенезу та сучасний седиментогенез»
Образование секреционной цементации в породах буримской свиты и ее аналогов  А.Ш. Мєнасова, Ю.А. Тимченко, КНУ імені Т. Шевченка, «Інститут геології» 

Атлас основних літотипів порід венду Дністровського перикратонного прогину (Дністровська структурно-фаціальна зона) М.С. Ковальчук, В.А. Нестеровський, В.Л. Стефанський, IГН НАН України

Біофаціальний аналіз історії розвитку вендського басейну та його біоти К.В. Іванченко, ІГН НАН України

Літолого-мінерагенічна характеристика калюських верств Дністровської структурно-фаціальної зони М.С. Ковальчук, О.В. Усмінська, Т.М. Сокур, ІГН НАН України

Свідчення палеоокеанологічних подій на межі еоценового і олігоценового часу в розрізі флішу Українських Карпат Попп І. Т., Гаєвська Ю. П., Бубняк І. М. ІГГГК НАН України
25 вересня, 16.45-18.00
Секція «Літологія регіональна: нові методи досліджень та результати»
Літологія та особливості мінерального складу осадових порід Павлівського родовища західної частини Криворізької структури А.І. Стеценко, ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології»
Літологічні особливості руслових пісковиків Південно-Західного вугленосного району Львісько-Волинського басейну у зв’язку з прогнозом викидонебезпечності О.М. Шевчук, ІГГГК НАН України

Мінеральна компонента седиментаційних потоків в межах індустріальних осередків Г.М. Іванова, Є.І. Насєдкін, С.М. Стадніченко, В.В. Пермяков ІГН НАН України

Связь литологии юго-западной части Донбасса с трещиноватостью П.С. Пащенко, ІГТМ НАН України

Пирит угленосных отложений Донецкого бассейна: происхождение и стадиальные изменения   Г. М. Седаева, МГУ им. М.В. Ломоносова

26 вересня, 12.45-13.05 Секція «Корисні копалини осадових утворень»:
Проблеми освоєння потенціалу фосфоритів України  Л.І. Стрижак, С.Б. Шехунова, ІГН НАН України

Роль седиментаційно-палеогеоморфологічних критеріїв у прогнозі нафтогазоносності середньо- та верхньоюрських карбонатних товщ Переддобрудзького прогину О.Д. Науменко, П.М. Коржнев (ІГН НАН України), В.П. Стрижак

Літогенетичні аспекти формування нафтогазових систем у відкладах силуру Волино-Поділля В. П. Гнідець, К. Г. Григорчук, Л. В. Баландюк, ІГГГК НАН України

Різновиди мінливості морфології вугільних пластів кам’яновугільних басейнів                             М.М. Матрофайло, ІГГГК НАН України

Постседиментаційні зміни верхньоюрських карбонатних порід Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в контексті їх нафтогазоносності М.В. Мороз, ІГГГК НАН України

Геофлюїдодинамічні процеси у зонах розломів та їх вплив на нафтогазоносність  А.І. Воробйов, ДУ «Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України»

Плейстоцен-голоценові осадові послідовності північної частини шельфу та континентального схилу Чорного моря Г.В. Клюшина, ІГН НАН УКраїни

Метан флюїдних включень у мінералах породних комплексів Чорноморського регіону (в межах України) І.М. Наумко, ІГГГК НАН України

 

26 вересня 15.40-17.00
Секція  Літологія регіональна: нові методи досліджень та результати
К вопросу о литогенезе диатомовых глин сармата Керченско-Таманской зоны В.Л. Стефанский, А.П. Ольштынская, Т.А. Стефанская, IГН НАН України

Мінералогічні і палеонтологічні критерії умов формування палеоцен-еоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат І.Т. Попп, Ю.П. Гаєвська, Г.Я. Гавришків, ІГГГК НАН України

Циклічна будова ейфельських відкладів Переддобрудзького прогину В.П. Гнідець, К.Г. Григорчук, Л.Б. Кошіль, М.Б. Яковенко, ІГГГК НАН України

Речовинний склад донних відкладів лівих приток Дністра як відображення мінерагенічної спеціалізації та геоекологічного стану території І.М.Капеліста, НАУ

Сидерити у крейдових відкладах Гірського Криму Г.В. Анфімова, Національний науково-природничий музей НАН України

Літогенотипи нараївських вапняків околиць с. Малий Любінь (Львівська область)  У.І. Борняк, ЛНУ ім. І. Франка

Літолого-мінерагенічна характеристика відкладів нижнього девону Дністровської струкурно-фаціальної зони Г.С. Компанець, ІГН НАН України

Особливості мінералого-петрографічного складу теригенних порід нижнього девону (дністерська серія) Середнього Придністер’я І.В. Побережська, Н.Т. Білик, Т.С. Петришин, ЛНУ ім. І.Франка
Геоінформаційне літолого-стратиграфічне моделювання відкладів міоцену центральної частини Волино-Подільської плити О.В. Усмінська, ІГН НАН України
Седиментогенез роговикового горизонту менілітової світи олігоцену Українських Карпат В.Ю. Заплетняк, ЛНУ ім. І.Франка
Цифрова структурно-літологічна модель золотоносності Білокоровицьких конгломератів Ю.В. Крошко, М. С. Ковальчук, О. Ю. Шестаков, ІГН НАН України